§§

Privatlivspolitik_ Klinik_ 2018 – vi passer på dine data.

Psykologloven

Etiske principper for nordiske psykologer

NB. Psykologens tavshedspligt viger, jf. Psykologloven kapitel 4 § 21/ Straffeloven § 152 e, ved følgende omstændigheder:

  1. når psykologen er forpligtiget til at videregive oplysninger. Fx ved kendskab til omsorgssvigt, bekræftet af Lov om Social Service § 154: Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.
  2. eller såfremt psykologen handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af andres eller eget tarv. (altså hvis nogens liv, eller statens sikkerhed, er fare). Bekræftet af Straffeloven § 141: Den som er vidende om, at nogen forbrydelser mod staten eller de øverste statsmyndigheder eller en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Psykologen skal orienterer klienten, såfremt der videregives oplysninger til anden instans om denne. Ligesom videregivelsen af informationerne noteres i klientens journal.